För skolan –  Förebygg psykisk ohälsa – rusta för livet!

Hälsa och lärande – en god psykisk hälsa möjliggör ett nyfiket lärande.

Vill ni förbättra elevers psykiska hälsa och samtidigt höja motiavtion och möjlighet till lärande? Öka skolnärvaron?

När vi arbetar systematiskt och med struktur kring kärnfrågor om inre hälsa, främjar vi trygghet och självkänsla. 

Skolan är den arena som möter barn under sammanhängande längst tid i samhället och har därför en enorm möjlighet att göra stor skillnad. Hur gör vi det bäst?

Att öka kunskaper om inre hälsa och skapa en sund värdegrund med respektfullt bemötande som grund, leder till högre måluppfyllelse och en starkare psykisk hälsa hos våra elever.

Johanna Tengwall och Sunt Fokus arbetar sedan många år med fortbildning av Elevhälsoteam, föreläsningar och kompetensutveckling för skolpersonal och med skolors långsiktiga Hälsofrämjande och Förebyggande arbete.

Hon deltar också i projekt kring Likvärdig folkhälsa för Landskrona Stad och samordnar skolinterventionen Yam – en suicidprevention i samarbete med Region Skånes suicidprevention, Mental Health In Mind och Karolinska institutet.

Under hösten 2022 lanserades utbildningsmaterialet ”Vi lär om livet” – ett unikt skolmaterial för att förebygga psykisk ohälsa riktat till elever på mellanstadiet och högstadiet.

Flertalet skolor och kommuner är nu igång med ett strukturerat, likvärdigt och systematiskt arbete kring psykisk hälsa.

Vill du veta mer? Ta kontakt genom formuläret så återkommer vi gärna till er!

Vi utgår ifrån den senaste forskningen om bl a hjärnans utveckling kopplat till lärande och med en grundteori i det salutogena förhållningssättet – att tro gott om eleven och att göra mer av det som fungerar.

När vi upplever ett sammanhang i vår tillvaro, känner delaktighet, meningsfullhet och hanterbarhet – då har vi lättare för att lära oss, känner oss starkare och upplever en god självkänsla.

Att lyckas i skolan är den främsta skyddsfaktorn mot att senare i livet riskera att utveckla psykisk ohälsa.

Här kan vi göra skillnad!

I skolan behövs bl a mer kunskap om de ”generella förmågorna” som bedöms i våra betygskriterier. De är snarlika de förmågor i hjärnan som kallas för de exekutiva förmågorna. Dessa påverkas i hög grad av långvarig stress, att leva i familj med våld eller utsatthet, NPF, läs- och skrivsvårigheter, PTSD eller oro och ångest.

När vi lär oss mer om dessa kan vi möta eleven på ett klokare sätt, samtidigt också ge eleven de anpassningar som behövs för att kunna möta kraven i läroplanen.

Johanna brinner för att sprida kunskaper och metoder som främjar barns hälsa och inlärning. Alla barns rättighet till en god skolmiljö och att som elev bli sedd, hörd och bekräftad av viktiga vuxna är Sunt Fokus ledord.

Vi erbjuder

Är du nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss gärna på
info@suntfokus.se

"De 5 bästa tipsen för föräldrar"

Anmäl dig till nyhetsbrevet här så får du ett nytt tips varje vecka under 5 veckor helt gratis.

Tack för ditt intresse! Kolla din inkorg och bekräfta din epost. Jag kommer sedan att kontakta er och ge er mer information angående erbjudandet.